Pre možnosť nákupu za veľkoobchodné ceny a možnosti videnia všetkého predajného sortimentu ARGUS sa registrujte TU.
Máte záujem o obchodnú spoluprácu a stať sa naším obchodným partnerom? Naši obchodní zástupcovia sú Vám plne k dispozícii. Kontakty nájdete TU.

Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – INTERNETOVÝ OBCHOD

www.argus.sk

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi obchodníkom, ktorým je:

obchodné meno: ARGUS spol. s r.o.
sídlo: Ostrov č. 444, 92201 Ostrov, Slovenská republika
IČO: 31444504
DIČ: 2020396785
IČ DPH: SK2020396785 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 293/T
Email:
eshop@argus-sk.sk
Telefónne číslo: +421 917880 544
Swift: GIBASKBX
IBAN: SK62 0900 0000 0002 8332 8515 (ďalej aj ako „obchodník") a

 

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa výrobku - na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka www.argus.sk, (ďalej len „e-shop“).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky obchodníkovi potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú medzi obchodníkom a kupujúcim prostredníctvom e-shopu, ktorý prevádzkuje obchodník, na základe ktorej vzniká obchodníkovi záväzok dodať kupujúcemu objednaný výrobok a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k výrobku a kupujúcemu záväzok objednaný výrobok prevziať a zaplatiť zaň obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu spôsobom uvedeným vo VOP (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii výrobku.

 

 

I. Objednávky

Kupujúci uzatvára s obchodníkom kúpnu zmluvu na základe objednávky. Registrácia na internetovej stránke obchodníka nie je podmienkou uskutočnenia objednávky.

 1. Objednávka sa považuje za návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje: Identifikáciu kupujúceho v rozsahu:
  • fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, poštovú (t. j. dodaciu) a fakturačnú adresu
  • fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO alebo iné číslo príslušného zápisu do registra, daňové identifikačné číslo, IČ DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH
  • právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, daňové identifikačné číslo, IČ DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH
  • telefonický kontakt
  • emailový kontakt
  • názov výrobku a  ID číslo predávajúceho – nachádza sa v časti KÓD PRODUKTU
  • počet objednávaných kusov
  • spôsob platby
  • spôsob dodania
  • dátum objednania
 1. Pred odoslaním objednávky obchodníkovi prostredníctvom eshopu je kupujúci povinný skontrolovať všetky v nej uvedené údaje. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.
 2. Kupujúci má právo objednať výrobok od obchodníka prostredníctvom objednávkového formulára e-shopu vyplneného a odoslaného kupujúcim.
 3. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“), objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o v znení neskorších predpisov.
 4. Dostupnosť ponúkaného výrobku je vyjadrená v elektronickom obchode slovom skladom ≤ alebo ≥ ako xx ks na sklade, alebo uvedeným slovom predpoklad dostupnosti výrobku ...xxxx.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP (vrátane Reklamačného poriadku a ďalších súčastí VOP) prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 6. Obchodník má stanovenú minimálnu hodnotu objednávky na e-shope 5,-€ (bez DPH), vzhľadom na ceny obchodníkovho výrobku.
 7. Obchodník požaduje platbu vopred za objednávku nižšiu ako 10,-eur a to prostredníctvom bankového prevodu na účet alebo platobnou bránou GOPAY.

 

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Po doručení objednávky obchodníkovi bude táto objednávka spracovaná obchodníkom. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, za prijatie objednávky, t. j. uzatvorenie kúpnej zmluvy sa nemôže považovať automaticky vygenerovaný mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom. Prijatie objednávky zo strany obchodníka bude obchodníkom samostatne potvrdené prostredníctvom potvrdenia objednávky. Obchodník si vyhradzuje právo stornovať (a teda neprijať) objednávku kupujúceho na výrobok v prípade, že obchodník nie je schopný dodať výrobok z dôvodu jeho vypredania alebo pri vzniknutých omyloch v kúpnej cene výrobku, ktorá je uvedená v internetovom obchode obchodníka.
 2. Obchodník môže pred potvrdením objednávky zmeniť cenu výrobku uvedenú v elektronickom obchode obchodníka ak zistí, že cena bola v katalógu elektronického obchodu uvedená nesprávne. Obchodník je v takom prípade povinný kupujúceho bezodkladne informovať o tejto zmene pred tým, než dôjde k potvrdeniu objednávky. Obchodník je zároveň povinný vyžiadať si pred potvrdením objednávky súhlas kupujúceho so zmenou ceny. V prípade, ak kupujúci udelí svoj výslovný súhlas so zmenou ceny, akceptuje novú cenu a obchodník mu následne zašle potvrdenie objednávky podľa čl. II. bod 1. VOP. Akýkoľvek iný prejav vôle kupujúceho než súhlas so zmenou ceny bude bez ďalšieho považované za storno objednávky v rozsahu výrobkov, na ktoré sa zmena ceny vzťahuje.
 3. V prípade, ak to umožňuje dostupnosť výrobku na sklade obchodníka, spracovanie objednávky kupujúceho prebieha počas 2 -5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Momentom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.

III. Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku ešte predtým, ako bude potvrdená obchodníkom. Kupujúci má právo zrušiť objednávku v lehote do 24 hodín od zaslania objednávky obchodníkovi bez storno poplatku, pokiaľ zrušenie objednávky doručí obchodníkovi skôr, než obchodník doručí kupujúcemu potvrdenie objednávky.
 2. Kupujúci je povinný uviesť v zrušení objednávky obsahové náležitosti objednávky podľa článku I. bod 1 VOP. V prípade, že kupujúci poskytol v súvislosti so zrušenou objednávkou obchodníkovi akékoľvek plnenie, obchodník je povinný vrátiť toto plnenie v lehote 14 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. Povinnosť obchodníka vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim v lehote podľa predchádzajúcej vety platí aj pre prípad podľa čl. II bod 2 VOP.
 3. V prípade, ak obchodník pri spracovaní objednávky zistí, že nebude schopný dodať kupujúcemu výrobok v dohodnutej lehote, obchodník je povinný kupujúceho bezodkladne informovať o tejto skutočnosti pred tým, než dôjde k potvrdeniu objednávky. Obchodník je zároveň povinný vyžiadať si pred potvrdením objednávky súhlas kupujúceho so zmenou dodacej lehoty. V prípade, ak kupujúci udelí svoj výslovný súhlas so zmenou dodacej lehoty, akceptuje novú dodaciu lehotu a obchodník mu následne zašle potvrdenie objednávky. Akýkoľvek iný prejav vôle kupujúceho než súhlas so zmenou dodacej lehoty sa bude bez ďalšieho považovať za storno objednávky zo strany kupujúceho. V prípade, že kupujúci poskytol obchodník akékoľvek plnenie, obchodník je povinný vrátiť toto plnenie, resp. jeho časť v lehote 14 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

IV. Nadobudnutie vlastníckeho práva k výrobku

 1. Obchodník si vyhradzuje vlastnícke právo k výrobku. Vlastníctvo k objednanému výrobku nadobúda kupujúci až po prevzatí výrobku v mieste dodania ním určenom a zároveň úplnom zaplatení kúpnej ceny objednaného výrobku. Nebezpečenstvo škody na výrobku prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania výrobku kupujúcemu.
 2. Obchodník nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie výrobku spôsobené nesprávne uvedenou adresou kupujúceho prípadne iné vzniknuté omeškania, ktoré neboli spôsobené výlučne porušením povinnosti zo strany obchodníka.

V. Dodanie výrobku

 1. Obchodník je povinný dodať kupujúcemu výrobok v objednanom množstve, akosti a vyhotovení a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom tak, aby predišiel jeho poškodeniu.
 2. Ak má obchodník podľa zmluvy odoslať výrobok, môže tak urobiť s podmienkou, že výrobok alebo doklady umožňujúce nakladanie s výrobkom sa odovzdajú kupujúcemu len po zaplatení kúpnej ceny.
 3. Kupujúci znáša náklady spojené s dodaním výrobku v plnom rozsahu, ak VOP neurčujú inak.
 4. Kupujúcemu je výrobok dodaný:
  • kuriérom DPD – cena prepravy 3,99 € s DPH (pri platbe online kartou alebo vopred bankovým prevodom). K cene prepravy v prípade platby na dobierku bude pripočítaná suma + 1,00€ a cena prepravy je 4,99€. Obchodník odošle kupujúcemu výrobok na adresu kupujúceho, určenú ako fakturačná adresa alebo dodacia adresa (ak je dodacia adresa iná ako fakturačná). Kupujúci je povinný zaplatiť cenu prepravy výrobku len v prípade, ak kúpna cena objednávky nepresiahne sumu 50,00,- €. V prípade objednávky, ktorej kúpna cena výrobku presiahne sumu 50,00 €, znáša cenu prepravy výrobku obchodník. B2B zákazníkom sa preprava za odoslanie výroku nezapočítava pri objednávke (cene výrobku) nad 100,-€ bez DPH.
  • DPD pick up - cena prepravy 3,69 € s DPH. Obchodník si vyhradzuje právo neposkytovať možnosťplatby dobierkou pri doručovaní výrobku do DPD pick up pointov. Obchodník odošle kupujúcemu výrobok na adresu, ktorú si kupujúci vybral z ponuky Pickup pointov na eshope. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu prepravy výrobku len v prípade, ak kúpna cena objednávky nepresiahne sumu 50,00,- €. V prípade objednávky, ktorej kúpna cena výrobku presiahne sumu 50,00,- €, znáša cenu prepravy výrobku obchodník. B2B zákazníkom sa preprava za odoslanie výrobku nezapočítava pri objednávke nad 100,-€ bez DPH a váhe objednávky do 5kg.
  • osobným odberom - osobný odber je možný len pri platbe vopred prevodom na účet obchodníka alebo pri platbe cez platobnú bránu GOPAY. Kupujúci je informovaný SMS správou alebo emailom od obchodníka o termíne odberu v sídle spoločnosti Argus spol. s r.o., Športová 444, 92201 Ostrov.
  • Packeta – cena prepravy 5,30 € s DPH (pri platbe online kartou alebo vopred bankovým prevodom), pričom balík, nesmie byť ťažší ako 5kg. Obchodník si vyhradzuje právo neposkytovať možnosť platby dobierkou pri doručovaní výrobku do Packeta boxov. Obchodník odošle kupujúcemu výrobok na adresu kupujúceho, určenú ako fakturačná adresa alebo dodacia adresa (ak je dodacia adresa iná ako fakturačná). Kupujúci je povinný zaplatiť cenu prepravy výrobku len v prípade, ak kúpna cena objednávky nepresiahne sumu 50,00 €. V prípade objednávky, ktorej kúpna cena výrobku presiahne sumu 50,00,- €, znáša cenu prepravy výrobku obchodník.  V prípade, že je balík ťažší ako 5 kg, neponúkne eshop možnosť doručenia Packetou.
 5. Obchodník nebude od kupujúceho požadovať úhrady poplatkov za balenie výrobku.
 6. Obchodník zaslaním e-mailovej správy alebo SMS oznámi kupujúcemu, že objednaný výrobok odoslal na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim.
 7. Výrobok dodávaný odoslaním prostredníctvom dopravcu je zo strany obchodníka expedovaný každý pracovný deň. Objednávky prijaté v piatok po 13,00 hod, počas víkendov a štátnych sviatkov sú expedované prvý nasledujúci pracovný deň po týchto dňoch. Obchodník zašle výrobok tvoriaci objednávku na prepravu spravidla nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky kupujúcemu (resp. po úhrade kúpnej ceny zo strany kupujúceho v prípade, ak spôsob platby bol kupujúcim určený inak ako na dobierku) za predpokladu, že objednaný výrobok je skladom u obchodníka. V prípade odoslania výrobku dopravcovi je potrebné zohľadniť 1 - 3 pracovné dni odo dňa odoslania výrobku na prepravu pripadajúce na dodanie výrobku. Kupujúci berie na vedomie, že lehoty uvedené v tomto bode sú výlučne orientačné, pričom obchodník nezodpovedá za akékoľvek omeškanie spôsobené na strane prepravcu alebo kupujúceho.
 8. Ak obchodník dodáva výrobok kupujúcemu odoslaním prostredníctvom dopravcu na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní osobne alebo zabezpečiť, aby výrobok prevzala osoba, ktorá môže zastúpiť kupujúceho na základe zákona alebo prostredníctvom plnej moci pre prípad neprítomnosti na prevzatie výrobku v mieste dodania (ďalej len „zástupca“) a písomne potvrdiť dopravcovi prevzatie výrobku na dodacom liste. Ak bude potrebné dodanie výrobku opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady takto vzniknuté hradí kupujúci, a to bez ohľadu na výšku kúpnej ceny objednávky.
 9. Výrobok sa považuje za dodaný okamihom prevzatia výrobku kupujúcim resp. jeho zástupcom na adrese uvedenej v objednávke.
 10. Výrobok sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo jeho zástupca, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného výrobku.
 11. Obchodník je povinný dodať výrobok kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, ak v podmienkach dodania výrobku zverejnených na e-shope nie je určená dlhšia lehota dodania. Ak pred uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci obchodníka výslovne informoval o tom, že dodanie výrobku v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, obchodník je povinný dodať výrobok v určenej lehote. Ak kupujúci neprevezme výrobok v mieste ním určenom, obchodník je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 100 % z ceny dopravy za každý začatý deň uskladnenia. Pokiaľ obchodník nemôže odoslať výrobok z dôvodov na strane dodávateľa výrobku, obchodník je povinný kupujúceho bezodkladne informovať o tejto skutočnosti zaslaním e-mailovej správy alebo SMS. V takom prípade obchodník informuje kupujúceho o ďalšom spôsobe vybavenia objednávky. Kupujúci je povinný skontrolovať výrobok, ako aj jeho obal, pred jeho prevzatím. Ak kupujúci zistí, že výrobok alebo obal výrobku je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a v jeho prítomnosti skontrolovať stav výrobku. V prípade zistenia poškodenia výrobku, je kupujúci povinný uviesť povahu a rozsah poškodenia do dodacieho listu, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Poškodenie výrobku nie je dôvodom na odmietnutie prevzatia výrobku kupujúcim, je však dôvodom na uplatnenie reklamácie vady výrobku. Obchodník je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe výrobku (faktúra), v ktorom je uvedené:
  • obchodné meno a sídlo obchodníka
  • adresa prevádzkarne
  • dátum predaja
  • názov a množstvo výrobku
  • cena jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú kupujúci zaplatil
  • pri predaji výrobku s následnou dodávkou adresa miesto určenia, dátum a čas dodávky
 12. Doklad o kúpe výrobku podľa bodu 15 vyššie (faktúra) zašle obchodník kupujúcemu spolu s odosielaným výrobkom. Obchodník zašle kupujúcemu po uzavretí kúpnej zmluvy emailom zároveň potvrdenie objednávky, ktoré bude v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, obsahovať náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. Informácia o vlastnostiach predávaného výrobku, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania bude obsiahnutá v priloženom písomnom návode. Náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. budú, okrem návodu, obsiahnuté vo VOP, ktoré budú prílohou emailu označeného ako Potvrdenie objednávky. Poistenie výrobku je zahrnuté v cene poplatku za dodanie výrobku dopravcom.

VI. Kúpna cena, platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu za objednaný výrobok, uvedenú pri každom výrobku ponúkanom v e-shope, vrátane nákladov na dodanie výrobku podľa týchto VOP; tým nie je dotknutý čl. II bod 2 VOP. Kúpna cena a náklady s dodaním výrobku sú uvedené vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
 2. Obchodník má právo požadovať od kupujúceho zaplatenie 100 % kúpnej ceny pred dodaním výrobu, pokiaľ je nutné objednaný výrobok najskôr objednať od tretej osoby alebo pokiaľ sa objednaný výrobok dodáva odoslaním prostredníctvom dopravcu a kupujúci nepožiadal o zaplatenie kúpnej ceny formou dobierky.
 3. Obchodník má právo požadovať platbu vopred za objednávky menšie ako 10,- €. Platba za objednávku môže byť uskutočnená bankovým prevodom na účet alebo platobnou kartou.
 4. Kupujúci má v objednávke právo voľby spôsobu úhrady kúpnej ceny formou:
 • na dobierku - platba v hotovosti pri prevzatí výrobku doručovaného kuriérom DPD, kedy je kupujúci povinný zaplatiť poplatok za dobierku 1,-€ s DPH. Od 1.7.2022 bude pri úhrade v hotovosti uplatnené zaokrúhľovanie platby vyplývajúce z novely zákona č.18/1996 Z. z. o cenách.
 • platba kartou – platobná brána GoPay pri platbe je nutné použiť kreditnú alebo debetnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard alebo Maestro
 • platba cez Internet Banking - platba prostredníctvom platobného systému GoPay (Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Poštová banka)
 • platba bankovým prevodom na účet - kupujúci obdrží informačný email z e-shopu o identifikácii platby

     5. Ak kupujúci zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu bezhotovostným bankovým prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena vrátane poplatkov pripísaná na účet obchodníka, kupujúci je zároveň povinný uviesť správny variabilný symbol platby, ktorým je číslo objednávky alebo iné číslo uvedené v potvrdení objednávky obchodníkom. Všetky akcie a zľavy na ponúkaný výrobok sú platné do vypredania zásob alebo do uplynutia doby stanovenej obchodníkom, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Akcie a zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ obchodník neurčí inak. Obchodník môže vytvoriť systém zliav pre kupujúcich, ktorí splnia obchodníkom stanovené podmienky. Podmienky získania zliav a možnosti uplatnenia týchto zliav stanoví obchodník v osobitných obchodných podmienkach, ktoré zverejní na internetovej stránke elektronického obchodu a ktoré sa v rozsahu svojich ustanovení budú meniť a dopĺňať tieto VOP.

VII. Zodpovednosť za vady výrobku a záruka

 1. Obchodník zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 2. Obchodník nezodpovedá za vady výrobku, na ktoré kupujúceho výslovne upozornil.
 3. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanom výrobku, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 4. Pri výrobkoch predávaných za nižšiu cenu obchodník nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim.
 6. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u obchodníka, u ktorého bol výrobok kúpený, a to bez zbytočného odkladu po jej zistení.
 7. Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný výrobok prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava.
 9. Ak v rámci uspokojenia nárokov z vád dôjde k výmene výrobku, začne plynúť záručná doba znova odo dňa prevzatia nového výrobku.
 10. Obchodník nezodpovedá za vady spôsobené:
 • mechanickým poškodením v dôsledku nesprávneho zaobchádzania resp. zaobchádzaním v rozpore s návodom na užívanie,
 • bežným opotrebením,
 • zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom,
 • omylom kupujúceho, vzťahujúcom sa na vlastnosti výrobku, ktoré predpokladal z fotografií ponúkaného výrobku elektronickom obchode pri objednávaní výrobku,
 • zmenou na spotrebnom materiáli,
 • v dôsledku opravy výrobku vykonanej neautorizovanou osobou

VIII. Reklamácia výrobku

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku kupujúcim alebo ak výrobok nebol dodaný v správnom množstve a kvalite dodávaného výrobku.

 1. Obchodník je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o reklamácii. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, obchodník je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Obchodník je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. V prípade reklamácie, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo:
  • aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Obchodník je v takom prípade povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to s ohľadom na povahu a rozsah vady.
  • namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak tým obchodníkovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady.
 3. Obchodník môže vždy podľa vlastného uváženia namiesto odstránenia vady vymeniť poškodený výrobok za nový, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať, kupujúci má právo na výmenu výrobku alebo odstúpiť od zmluvy.
 4. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje spravidla taká vada, ktorá sa vyskytla po minimálne dvoch predchádzajúcich opravách tejto vady. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola zo strany kupujúceho reklamovaná. Za väčší počet vád sa považuje, ak výrobok má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád samostatne bráni riadnemu užívaniu výrobku. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez vady, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo odstúpiť od zmluvy.
 5. V prípade inej neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Voľba uplatneného práva z vady je na kupujúcom. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré právo z vád uplatňuje, je obchodník povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bezodkladne; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak je kupujúcim spotrebiteľ a reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže obchodník vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Obchodník je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak je kupujúcim spotrebiteľ a reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a obchodník ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša obchodník bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Obchodník je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

IX. Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia výrobku z kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, to jest pred momentom prevzatia výrobku.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak obchodník nesplní povinnosť dodať objednaný výrobok v lehote 30 dní a nedodá výrobok ani v dodatočnej primeranej lehote alebo v kupujúcim vymienenej určenej lehote podľa čl. V bod 11 VOP.
 4. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u obchodník v listinnej podobe doručením oznámenia o odstúpení na adresu sídla obchodníka alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, napr. faxom alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).
 5. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.
 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho – spotrebiteľa sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.
 7. Obchodník je povinný:
  • bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov,
  • vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s obchodníkom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 8. Obchodník nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci - spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci - spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom. Pri odstúpení od zmluvy obchodník nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je výrobok doručený alebo kým kupujúci - spotrebiteľ nepreukáže zaslanie výrobku späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Ak kupujúci - spotrebiteľ odstúpi od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie výrobku obchodníkovi a náklady na vrátenie výrobku, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať výrobok späť alebo ho odovzdať obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie výrobku. To neplatí, ak obchodník navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol výrobok odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je a) predaj výrobku zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, výrobku vyrobeného na mieru alebo výrobku určeného osobitne pre jedného kupujúceho, b) predaj výrobku, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s výrobkom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti výrobku.
 10. Obchodník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade: a) vypredania zásob b) nedostupnosti výrobku c) vyššej moci d) nedodania výrobku kupujúcemu v lehote podľa týchto VOP alebo v dohodnutej cene e) omeškania kupujúceho s prevzatím výrobku trvajúceho viac ako 30 dní podľa čl. V bod 11 VOP
 11. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v prípade omeškania kupujúceho s prevzatím výrobku trvajúceho viac ako 30 dní podľa čl. V bod 12 VOP má obchodník právo na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s nadobudnutím a dodaním výrobku kupujúcemu vrátane poplatku za uskladnenie. Tieto náklady si môže obchodník započítať na už zaplatenú kúpnu cenu resp. preddavok na jej zaplatenie. Zvyšok kúpnej ceny je obchodník povinný vrátiť kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. Obchodník je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy bezodkladne doručiť kupujúcemu a vrátiť mu už zaplatenú zálohu alebo kúpnu cenu za objednaný výrobok do 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vrátenia kúpnej ceny. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezaniká právo obchodníka na náhradu škody voči kupujúcemu za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi, publikovanými v Zbierke zákonov SR.
 12. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim z iného dôvodu ako je poškodenie výrobku, náklady na vrátenie zásielky znáša kupujúci.
 13. Ustanovenia tohto článku VOP, ktoré upravujú právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim – spotrebiteľom, sa vzťahujú výlučne na právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných právnych predpisov. Právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim – podnikateľom sa riadia ostatnými ustanoveniami tohto článku VOP a príslušnými právnymi predpismi.

X. Doba trvania zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do momentu splnenia záväzkov zmluvných strán z nej vyplývajúcich.

XI. Orgán dozoru

Orgánom dozoru je: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23.

XII. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvo systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 2. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci.
 3. Návrh musí obsahovať
 • a) meno a priezvisko kupujúceho, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 • b) presné označenie obchodníka,
 • c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 • d) označenie, čoho sa kupujúci domáha,
 • e) dátum, kedy sa kupujúci obrátil na obchodníka so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s obchodníkom bol bezvýsledný,
 • f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015
 1. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
 2. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy riešenia spotrebiteľských sporov online (platformy RSO), ktorá je v zmysle ustanovení čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 2006/2004 a Smernica 2009/22/ES, oficiálnou webovou stránkou spravovanou Európskou komisiou:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 1. Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú výlučne na právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

XIII. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci objednávkou na stránke www.argus.sk dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a berie na vedomie spracovanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačných systémoch Obchodníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail (ďalej ako „osobné údaje“).
 2. Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje, ktoré uviedol, Obchodník spracováva vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy na základe VOP (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) na dobu nevyhnutnú na plnenie Zmluvy a plnenie povinností Obchodníka podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane vybavenia reklamácie.
 3. Kupujúci vyjadril súhlas, že osobné údaje, ktoré uviedol, Obchodník spracováva vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom zasielania informačných a ponukových e-mailov obchodníka (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov – 10 rokov od ukončenia poskytovania Služieb Kupujúcemu.
 4. Na základe ustanovenia čl. 13 GDPR Kupujúci berie na vedomie, že: (I) má právo požadovať od Obchodníka prístup k svojim osobným údajom, má právo požadovať od Prevádzkovateľa ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania; (II) má právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov; (III) má právo podať sťažnosť dozornému orgánu; (IV) poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, Kupujúci nie je povinný osobné údaje poskytnúť, následkom toho však nemôže byť zmluva medzi ním a Obchodníkom uzatvorená; (V) poskytnutie osobných údajov so súhlasom Kupujúceho na účely zasielania emailov o aktuálnych novinkách a ponukách nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, Kupujúci nie je povinný osobné údaje poskytnúť, následkom toho však účel, na ktorý sa jeho osobné údaje takýmto spôsobom spracúvajú, nebude možné zo strany Obchodníka plniť; (VI) má právo súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním zaslaním na mailovú adresu eshop@argus-sk.sk.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že Podmienky ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR sú uvedené v samostatnej časti „Ochrana osobných údajov“.
 6. Uverejnením podľa predchádzajúceho bodu tohto článku si Obchodník plní svoju povinnosť podľa čl. 13 a 15-22 GDPR.
 7. Spokojnosť s nákupom zákazníka na e-shope argus.sk zaisťujeme prostredníctvom emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého bol náš e-shop zaradený. Email bude zákazníkovi zaslaný vždy, keď u nás nakúpi, pokiaľ spoločnosti Argus ich zaslanie neodmietne. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi uskutočňujeme na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti nášho zákazníka s nákupom u nás. Pre zaslanie dotazníku, vyhodnotenie vašej spätnej väzby a analýzy nášho postavenia na trhu využívame spracovávateľa, ktorým je Heuréka.sk. Heuréke.sk pre tieto účely môžeme poskytnúť informácie o zakúpení výrobku a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní emailových dotazníkov poskytnuté tretej strane pre jej vlastné účely. Pri zasielaní emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže zákazník kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov za pomoci odkazu v emaili, ktorý obsahuje dotazník. V prípade námietky zákazníka, nebude na uvedenú emailovú adresu ďalej dotazník zasielaný.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Obchodník je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto VOP. Obchodník je povinný zmenu VOP s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť kupujúcemu, a to zverejnením na svojej internetovej stránke e-shopu obchodníka najneskôr 14 dní pred dňom účinnosti zmeny VOP. Zmena VOP nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k zmluve. V prípade nesúhlasu kupujúceho so zmenou VOP má kupujúci právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny VOP z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy, inak právo kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, platí, že kupujúci so zmenou VOP súhlasí. Ustanovenie tohto bodu sa nevzťahuje na právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi vrátane zmien uzatvorenej kúpnej zmluvy bude uskutočňovaná e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy obchodníka uvedenej v týchto VOP a e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v objednávke, pokiaľ tieto VOP neumožňujú aj inú formu komunikácie. E-mailové správy zaslané alebo doručené na iné e-mailové adresy nevyvolávajú zamýšľané právne účinky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Všetky úkony podľa tejto zmluvy sa uskutočňujú v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke e-shopu obchodníka.
 4. Kupujúci má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu v elektronickom obchode, a to zaslaním emailu so žiadosťou o zrušenie registrácie na adresu obchodníka alebo písomnou žiadosťou na adresu obchodníka.
 5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto podmienok stanú neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia týchto VOP tým zostávajú nedotknuté.
 6. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky, a to príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v prípade, ak kupujúcim je podnikateľ a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov ak je kupujúcim spotrebiteľ.
 7. Pokiaľ sa prípadné spory medzi obchodníkom a kupujúcim nepodarí vyriešiť mimosúdnou cestou, o spore rozhodne príslušný súd Slovenskej republiky.

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 15.08.2022.

Predvoľby cookies

 • Vaše súkromie
 • Nevyhnutné cookies
 • Výkonnostné cookies
 • Funkčné cookies
 • Marketingové cookies
 • Údaje používateľa
 • Prispôsobená reklama