Pre možnosť nákupu za veľkoobchodné ceny a možnosti videnia všetkého predajného sortimentu ARGUS sa registrujte TU.
Máte záujem o obchodnú spoluprácu a stať sa naším obchodným partnerom? Naši obchodní zástupcovia sú Vám plne k dispozícii. Kontakty nájdete TU.

Ochrana osobných údajov - GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenia

 

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Argus spol. s r.o. IČO 31444504 so sídlom v Ostrove 92201, Športová 444, Slovenská Republika (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa: Športová 444, 92201 Ostrov, SR
Email:
info@argus-sk.sk
Telefón: +421 33 77 46 193

 

Osobnými údaji sa rozumie akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len Dotknutá osoba). Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

II. Zdroje a kategória spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol/a dotknutá osoba alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky dotknutej osoby.
 2. Prevádzkovateľ spracováva  identifikačné a kontaktné údajedotknutej osoby a tiež údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovávania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami ako Dotknutej osoby a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas ako Dotknutej osoby so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovávania osobných údajov je
 •  Vybavenie Vašej objednávky ako Dotknutej osoby a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako Dotknutou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť a teda zo strany prevádzkovateľa plniť,
 •  zasielanie obchodných informácií a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste ako Dotknutá osoba poskytol/a svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 •  po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako Dotknutej osoby a prevádzkovateľom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 •  po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané nevyhnutne pre plnenie zmluvy.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
 •  podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 •  zabezpečujúce služby prevádzkovaním e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 •  zabezpečujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 2. Prevádzkové služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby
 •  Google analytics - zaznamenáva cookie a použitie webu
 •  Google Adwords - zaznamenáva cookie a použitie webu
 •  Google nákupy - žiadosť o recenziu, zaznamenáva email pokiaľ túto ako Dotknutá osoba odsúhlasíte v procese objednávky
 •  Heuréka - zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu "Overené zákazníkmi"
 •  Sklik - zaznamenáva cookie, použitie webu, konverzie nákupu

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 •  právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 •  právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 •  právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 •  právo vzniesť námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 •  právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 •  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne nebo elektronicky na adresu nebo email prevádzkovateľa  uvedený v čl. I, bode 2 týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kdekoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
 1. Ďalej máte právo ako Sotknutá osoba podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov listovej podobe, najmä zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste ako Dotknutá osoba oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste ako Dotknutá osoba oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a súčasne Vám ako Dotknutej osobe zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytovateľovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 25.5.2018.

 

Predvoľby cookies

 • Vaše súkromie
 • Nevyhnutné cookies
 • Výkonnostné cookies
 • Funkčné cookies
 • Marketingové cookies
 • Údaje používateľa
 • Prispôsobená reklama