Máte záujem o obchodnú spoluprácu a stať sa naším B2B partnerom? Pre možnosť nákupu za VOC a viditeľnosti všetkého predajného sortimentu ARGUS sa registrujte ako firma TU.
Máte záujem o návštevu OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU na Vašej predajni, kontakty nájdete TU.
     

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok elektronického obchodu www.argus.sk
 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok („VOP“) predávajúceho ARGUS spol. s r.o. so sídlom Ostrov č. 444, 92201 Ostrov, Slovenská republika, IČO: 31444504,registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 293/T a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
 2. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty primerane predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol predávajúcemu požadovanú súčinnosť.
 3. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.
 1. ZÁRUKA
 1. V prípade, že kupujúci zistil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, má právo na reklamáciu tovaru.
 2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak v rámci uspokojenia nárokov z vád dôjde k výmene veci, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.
 3. Na žiadosť kupujúceho - spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, stačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.
 4. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením, zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, omylom kupujúceho, vzťahujúcom sa na vlastnosti tovaru, ktoré predpokladal z fotografií ponúkaného tovaru elektronickom obchode pri objednávaní tovaru, zmenou na spotrebnom materiáli či v dôsledku opravy tovaru vykonanej neautorizovanou osobou. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je ju ani možné ako takú reklamovať.
 5. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Zhodou s kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád, vykazuje akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre používanie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 1. POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE
 1. Pokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.argus.sk, odporúčame oznámiť túto skutočnosť čo najskôr prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý sa nachádza priamo v konte zákazníka po prihlásení sa do zákazníkovho účtu. Zaslanie tohto dokumentu výrazne zjednoduší identifikáciu zásielky a rýchlejšie vybavenie požiadavky.
 2. Kupujúci je povinný uviesť v reklamácii detailnú špecifikáciu vád tovaru. Prevzatý tovar bude testovaný iba na vadu popísanú v reklamácii Zásielky, u ktorých nebude jasné, prečo boli predávajúcemu zaslané, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady.
 3. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu: ARGUS, spol. s r. o. , Športová 444, 922 01 Ostrov.
 4. Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.
 1. VYBAVENIE REKLAMÁCIE
 1. O reklamácii predávajúci spravidla rozhodne ihneď po prijatí reklamovaného tovaru a jeho prehliadke, v zložitých prípadoch spravidla do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady.
 2. Reklamácia, vrátane vady, bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o výsledku reklamácie emailom. Po uplynutí uvedenej lehoty, má kupujúci - spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci kupujúcemu - spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vyriadenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  Obdobným spôsobom ako reklamácie sa vybavujú aj sťažnosti a podnety kupujúcich - spotrebiteľov.
 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PRI REKLAMÁCII KUPUJÚCEHO - SPOTREBITEĽA
 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo požiadať predávajúceho o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo ak má pocit, že boli v procese reklamácie porušené jeho práva. Žiadosť spotrebiteľ zasiela e-mailom na eshop@argus-sk.sk. Pokiaľ predávajúci odpovie zamietnutím alebo do 30 dní neodpovie vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú podľa §3 zákona č. 391/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov sú orgány a oprávnené právnické osoby, ktorých zoznam nájdete na stránke ministerstva hospodárstva http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s . Návrh možno podať spôsobom, ktorý je bližšie špecifikovaný v §12 zákona č. 391/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 2. Sťažnosť môže spotrebiteľ podať taktiež on-line pomocou platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 3. Alternatívne riešenie sporov môže začať iba spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania ani zamestnania. Alternatívne riešenie sporov nemožno začať v prípade, že hodnota sporu je menšia ako 20,00 €. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporov do maximálnej výšky 5,00 € s DPH. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku.

 

 

Predvoľby cookies

 • Vaše súkromie
 • Nevyhnutné cookies
 • Výkonnostné cookies
 • Funkčné cookies
 • Marketingové cookies
 • Údaje používateľa
 • Prispôsobená reklama