Pre možnosť nákupu za veľkoobchodné ceny a možnosti videnia všetkého predajného sortimentu ARGUS sa registrujte TU.
Máte záujem o obchodnú spoluprácu a stať sa naším obchodným partnerom? Naši obchodní zástupcovia sú Vám plne k dispozícii. Kontakty nájdete TU.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok elektronického obchodu www.argus.sk
 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok („VOP“) predávajúceho ARGUS spol. s r.o. so sídlom Ostrov č. 444, 92201 Ostrov, Slovenská republika, IČO: 31444504,registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 293/T a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
 2. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty primerane predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol predávajúcemu požadovanú súčinnosť.
 3. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

 

 1. ZÁRUKA
 1. V prípade, že kupujúci zistil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, má právo na reklamáciu tovaru.
 2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak v rámci uspokojenia nárokov z vád dôjde k výmene veci, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.
 3. Na žiadosť kupujúceho - spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, stačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.
 4. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením, zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, omylom kupujúceho, vzťahujúcom sa na vlastnosti tovaru, ktoré predpokladal z fotografií ponúkaného tovaru elektronickom obchode pri objednávaní tovaru, zmenou na spotrebnom materiáli či v dôsledku opravy tovaru vykonanej neautorizovanou osobou. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je ju ani možné ako takú reklamovať.
 5. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Zhodou s kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád, vykazuje akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre používanie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

 1. POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE
 1. Pokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.argus.sk, odporúčame oznámiť túto skutočnosť čo najskôr prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý sa nachádza priamo v konte zákazníka po prihlásení sa do zákazníkovho účtu. Zaslanie tohto dokumentu výrazne zjednoduší identifikáciu zásielky a rýchlejšie vybavenie požiadavky. Návod ako postupovať pri reklamácii nájete na tomto odkaze: https://argus.sk/obchodne-podmienky/online-reklamacny-formular/
 2. Kupujúci je povinný uviesť v reklamácii detailnú špecifikáciu vád tovaru. Prevzatý tovar bude testovaný iba na vadu popísanú v reklamácii Zásielky, u ktorých nebude jasné, prečo boli predávajúcemu zaslané, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady.
 3. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu: ARGUS, spol. s r. o. , Športová 444, 922 01 Ostrov.
 4. Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

 

 1. VYBAVENIE REKLAMÁCIE
  1. O reklamácii predávajúci spravidla rozhodne ihneď po prijatí reklamovaného tovaru a jeho prehliadke, v zložitých prípadoch spravidla do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady.
 1. Reklamácia, vrátane vady, bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o výsledku reklamácie emailom. Po uplynutí uvedenej lehoty, má kupujúci - spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci kupujúcemu - spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vyriadenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  Obdobným spôsobom ako reklamácie sa vybavujú aj sťažnosti a podnety kupujúcich - spotrebiteľov.

 

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PRI REKLAMÁCII KUPUJÚCEHO - SPOTREBITEĽA
 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo požiadať predávajúceho o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo ak má pocit, že boli v procese reklamácie porušené jeho práva. Žiadosť spotrebiteľ zasiela e-mailom na eshop@argus-sk.sk. Pokiaľ predávajúci odpovie zamietnutím alebo do 30 dní neodpovie vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú podľa §3 zákona č. 391/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov sú orgány a oprávnené právnické osoby, ktorých zoznam nájdete na stránke ministerstva hospodárstva https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Návrh možno podať spôsobom, ktorý je bližšie špecifikovaný v §12 zákona č. 391/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 2. Sťažnosť môže spotrebiteľ podať taktiež on-line pomocou platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na adrese https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže začať iba spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania ani zamestnania. Alternatívne riešenie sporov nemožno začať v prípade, že hodnota sporu je menšia ako 20,00 €. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporov do maximálnej výšky 5,00 € s DPH. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku.

Predvoľby cookies

 • Vaše súkromie
 • Nevyhnutné cookies
 • Výkonnostné cookies
 • Funkčné cookies
 • Marketingové cookies
 • Údaje používateľa
 • Prispôsobená reklama